Hírek

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-19

A Felhívás célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint:

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450 – 2 400 db.

Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Jogi forma szerint

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok 

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság 
 • 114 – Részvénytársaság 
 • 116 – Közkereseti társaság 
 • 117 – Betéti társaság 
 • 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 • 228 – Egyéni cég
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság 
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság 
 • 576 – Nonprofit betéti társaság 
 • 228 – egyéni cég, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
 • 12 –  szövetkezetek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt szakmai megvalósítására vonatkozó elvárások

Célcsoporttal szembeni elvárások:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 30. életévét be nem töltött személy 
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 500 000 Ft maximum 22 176 000 Ft 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Az elszámolható költségek köre

1) Megvalósítás személyi jellegű költségei:

a) Célcsoport foglalkoztatásának költsége

 • A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér). 
 • A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő bérköltség 360.000 forint/hó maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania. 
 • A jelen felhívás 3.4.1.1 bl) pontja alapján vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak. 

b) Szakmai megvalósításában közreműködők foglalkoztatási költsége (Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatása): Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

2) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek:

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pontszerinti személyi jellegű költségek maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint: 

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához: 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség; 

b) Eszközbeszerzés költségei; 

c) Immateriális javak beszerzésének költsége; 

d) Építéshez kapcsolódó költségek: Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

A projekt megkezdése

A projekt megkezdettnek minősül a gyakornoki foglalkoztatásra irányuló munkaszerződésben szereplő munkaviszony kezdetét jelző dátumtól.

A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2021. január 31. napjáig szükséges tervezni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

Előleg igénylése

Igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 1. 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 500 millió forint
 2. 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy 

megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

Önerő

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2019. november 26. és 2021. április 30. között lehetséges

A projektek előzetes értékelésében készséggel segítünk! Ide kattintva írhat üzenetet.

Forrás: www.palyazat.gov.hu 


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.