Hírek

„Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program

2019. év

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez támogatás nyújtható helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd Ft.

Támogatásban részesíthetők köre

 • helyi önkormányzatok
 • önkormányzati társulások
 • helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok
 • önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság

Jogosultság feltételei:

 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy
 • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 • a támogatással megvalósuló munkásszálláson a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

Támogatás annak a gazdasági társaságnak is nyújtható, amely:

 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott régiókban, illetve településeken létesít munkásszállást,
 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházás költségeinek az Atr. 25. § -ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként saját forrásból biztosítja.
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy
 • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
 • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
 • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással megvalósuló munkásszálláson a vele munkaviszonyban álló, a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, 
 • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz,
 • a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12.000 főt foglalkozatott,
 • rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel.

Támogatás keretében elszámolható költségek köre 

 1. Munkásszállás építése esetén:
 • Terület-előkészítése költség: régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, valamint egyéb, a terület ingatlan építésére alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei,
 • az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító 
 • helyiségeinek,
 • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségei,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek,
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 • kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 • a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.
 1. Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása 
 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító 
 • helyiségeinek,
 • tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 • melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 • egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 • a gépkocsitároló helyiségnek
 • építési költségei, felújítási költségei,
 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési, felújítási költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségei,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az ingatlan következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek,
 • az épület műszaki berendezései felújításának költségei,
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 • kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 • a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

 • Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how számolható el. 
 • Amennyiben a kérelem egyszerre irányul építési és felújítási tevékenység végzésére (például meglévő épület felújítása és az épület bővítése), abban az esetben a beruházás megvalósításához szükséges építési, illetve felújítási költségek is elszámolhatóak, de a költségeket elkülönítetten kell tervezni és kimutatni.
 • Amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra, legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz egy fő, de maximum összesen 10 fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.
 • Támogatás legalább 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.
 • Nem önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő gazdasági társaság legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel rendelkezik, és a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 munkavállalót foglalkozatott.

Fenntartási kötelezettség  

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 10 évig köteles a projektet fenntartani.

A támogatás mértéke, összege

 • Egy m2-re jutó fajlagos költség
 • munkásszállás építése esetén: maximum 373 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 267 000 Ft
 • Egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége
 • munkásszállás építése esetén: maximum 3 730 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2 670 000 Ft

A támogatás maximális mértékének megállapítására mindkét szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor.

Nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére infrastruktúra fejlesztéséhez regionális beruházási támogatás formájában biztosítható támogatás.

Regionális beruházási támogatási kategória esetén az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak alapján a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény települések

db) Piliscsaba és Pilisjászfalu települések

Támogatás formája

Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:

 • Vissza nem térítendő támogatás nyújtható új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez.
 • Visszatérítendő támogatás nyújtható a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.
 • Amennyiben a benyújtott igény új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekre, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése tekintetében – visszatérítendő.

A támogatás biztosítékai 

Anyagi biztosítékként nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén:

 • A támogatást igénylő valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a kormányhivatal javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és 
 • a hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia fogadható el.
 • Garanciaszerződés biztosítékként történő alkalmazása esetén a támogatási szerződés megkötésétől a záró beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, a megítélt támogatási összeg 50%-a erejéig kell biztosítékot nyújtani.
 • A támogató javára szóló jelzálogjog bejegyzése esetén a fedezetként felajánlott zálogingatlan(ok)at a támogatási szerződés megkötésétől záró beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra szükséges biztosítani. A jelzálogjogot a megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő értékre szükséges bejegyezni.
 • Inkasszó esetében a biztosítéknak a támogatási szerződés megkötésétől a 4. pont szerinti záró beszámoló elfogadásáig rendelkezésre kell állnia. A biztosíték mértéke inkasszó esetében a megítélt támogatási összeg 100%-a.

Előleg 

A támogatás terhére 100 % előleg adható. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2019. október 10. és 2020. május 15. között lehetséges.

A projektek előzetes értékelésében készséggel segítünk! Ide kattintva írhat üzenetet.

Forrás: www.palyazat.gov.hu 


Ha tetszett, oszd meg másokkal is!


Ha kérdése van, írjon üzenetet!

Tapasztalt munkatársaink 24 órán belül e-mailben válaszolnak a megkeresésekre. Személyes konzultációt is kérhet!

Kapcsolat

Rólunk

2007 óta segítjük a magyar vállalkozókat tanácsadással, kapcsolati tőkével és információval.

Szolgáltatásunk közé tartozik minden olyan pénzügyi és gazdasági tanácsadási tevékenység, ami egy sikeres projekthez, fejlesztéshez, beruházáshoz kell. Már több, mint 10 milliárd forint értékben szereztünk támogatást különböző projektekhez.